CA (ผิวสีเปลือกไม้อ่อน)

CA (ผิวสีเปลือกไม้อ่อน) มีความเรียบและมันน้อยกว่ากระดาษทุกชนิดเหมาะสำหรับใช้ทำลอนกระดาษหรือปะกลางและปะหลังเท่านั้น